doprava 3,75 € bez DPH -- doprava zadarmo od 100,00 € bez DPH* -- platba dobierkou bez príplatku -- objednávka aj telefonicky 0902 034 884, 0904 378 571, 0905 483 509 alebo e-mailom na pronaxeshop@gmail.com

TOVAR V AKCII

Tool Tray 1/3: Socket Set | 10 mm (3/8 ") | 26 pcs. (BGS 4052)

104052

Bežná cena bez DPH: 94,80 €
Naša e-cena* 80,50 €
akcia

Contrast Agent for leak detectors / Leak tester | 250 ml | for BGS 8037 (BGS 8037-1)

108037-1

Bežná cena bez DPH: 61,20 €
Naša e-cena* 49,50 €
akcia

Shaft Seals Extractor Hook Set, like VAG T20143 (STAHLMAXX 116542)

XXL-116542

Naša e-cena pred dodatočnou zľavou* 102,41 €
Naša e-cena* 78,86 €
akcia
zľava 23 %


Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY
 1. Prevádzkovateľ internetového portálu (predávajúci)

pronax group s.r.o.

fakturačná údaje:

Revolučná 17

821 04 BRATISLAVA

IČO: 44490747

IČ DPH: SK2022719842

sídlo (dodacia adresa):

Nádražná 34

900 28 Ivanka pri Dunaji


Kontakty:

www.pronaxnaradie.sk

tel. č.: +421 905 483 509

emailpronaxnaradie@gmail.com, tonopopluhar@gmail.com

e-shop: pronaxeshop@gmail.com

 

 1. Predmet zmluvy a uzatvorenie zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky, dáva súhlas so spracovaním osobných údajov  a potvrdzuje tým, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu. Objednávka nebude dodaná v prípade, ak zákazník nebude opakovane dostihnuteľný na nim uvedenom telefónnom čísle alebo e-maile.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne (emailom). Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy – Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola expedovaná. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) akceptujeme výhradne e-mailom alebo zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na pronaxnaradie@gmail.com, pronaxeshop@gmail.com (formulár je zaslaný na mail ako príloha v záväznom potvrdením objednávky, ktorý kupujúci obdrží na ním zadaný e-mail pri vypĺňaní údajov v objednávke).

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je používaný a nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru, ktorá bola uvedená vo faktúre, alebo jej časť, ktorá už bola uhradená.

Predávajúci poukáže finančné prostriedky kupujúcemu buď na adresu kupujúceho, prevodom na účet (ak ho kupujúci uviedol v písomnom odstúpení od zmluvy), do 14 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť dňom doručenia zakúpeného tovaru predávajúcemu, resp. v deň kedy predávajúci tento tovar prevezme na pošte, od inej prepravnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej kupujúci vrátenie tovaru realizoval alebo osobne v prevádzkových priestoroch predávajúceho.

 

 1. Objednávka

Objednávka resp. zmluva tovaru, ktorý ste vložili do Vášho virtuálneho košíka, sa vytvorí automaticky po potvrdení jednotlivých krokov pod tlačidlom „dokončiť objednávku“. Ak nie je uvedené inak, ceny sú s DPH.  Prevádzkovateľ  si vyhradzuje  právo  zmeny  cien,  služieb  a  iných údajov bez predošlého upozornenia. Obrázky na našej webovej stránke môžu byť len ilustračné.

 

 1. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, a jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, ...).

V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

 1. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 48 hodín od záväzného potvrdenia objednávky počas pracovných dní ak je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, sa môže počet dní odoslania objednaného tovaru kupujúcemu predĺžiť aj viac ako na 7 pracovných dní a z uvedeného dôvodu môže byť dodacia lehota dlhšia, preto je vhodné informovať sa na približný termín dodania. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike.

 

 1. Preprava a poštovné

pronaxnaradie.sk Vám vždy účtuje základnú cenu dopravy balíka (cena dopravy nie je odvodená od hmotnosti balíka: 3,75€ bez DPH.

 

 1. Platba tovaru
 • v hotovosti pri osobnom odbere v sídle spoločnosti (Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji)
 • dobierkou, t. j. v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky

 

 1. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy – primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

 

 1. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu pronaxnaradie.sk sa zaväzuje, že  osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záruka

 

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Pozdnejšie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy


Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(skopírujte,vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na pronaxeshop@gmail.com)

 

– Komu:

pronax group s.r.o.

fakturačná údaje:

Revolučná 17

821 04 BRATISLAVA

IČO: 44490747

IČ DPH: SK2022719842

sídlo (dodacia adresa):

Nádražná 34

900 28 Ivanka pri Dunaji

 

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar v objednávke číslo: ..............

– Dátum objednania: ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............

– Adresa spotrebiteľa ..............

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZmY3Y